AMS Polska

+48 32 720 64 71


Wybrane parametry zasilaczy UPS i ich wpływ na działanie systemu

Moc wyjściowa / Współczynnik mocy wyjściowej
Moc wyjściowa pozorna UPS podawana jest w VA, kVA lub MVA. Współczynnik mocy wyjściowej (cosφ wy) wyznacza moc czynną UPS wyrażoną w W, kW lub MW. Dla przykładu zasilacz UPS o mocy 100kVA i cosφ=0,9 można obciążyć trwale mocą 90kW. W zależności od mocy urządzeń i ich producenta współczynnik mocy może zawierać się w zakresie 0,6 (dla najmniejszych jednostek) do 1,0 (dla jednostek najbardziej zaawansowanych technologicznie), typowo 0,8.

Tolerancja napięcia wejściowego
Tolerancja napięcia wejściowego podawana w % określa zakres napięcia w którym zasilacz UPS pracuje poprawnie tj. nie przechodzi w tryb pracy bateryjnej. Nawet jeśli dostawca energii elektrycznej gwarantuje stabilność napięcia w zakresie -15% ... +10% wartości znamionowej, to zakres napięcia tolerowanego przez UPS powinien być szerszy, zwłaszcza przy współpracy z agregatem prądotwórczym.

Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego
Tolerancja częstotliwości podawana w % określa zakres częstotliwości napięcia wejściowego, w którym zasilacz UPS pracuje poprawnie tj. nie przechodzi w tryb pracy bateryjnej. Ten parametr jest istotny przy zasilaniu UPS z innych źródeł niż sieć zawodowa.

Tolerancja szybkości zmian częstotliwości - "slew rate"
Parametr ten jest wyrażony w Hz/s i wyznacza maksymalną szybkość zmian częstotliwości napięcia wejściowego, przy której wyjście zasilacza UPS pozostaje nadal w synchronizacji z wejściem. W niektórych typach zasilaczy UPS przekroczenie tego progu oznacza przejście UPS w tryb pracy bateryjnej. Parametr ten określa zdolność UPS do współpracy z agregatem prądotwórczym.

Współczynnik mocy wejściowej - cosφ we
Współczynnik mocy wejściowej wyznacza przesunięcie fazowe pomiędzy prądem wejściowym zasilacza a napięciem zasilającym. Współczynnik ten powinien być dopasowany do charakteru źródła zasilania. Im wyższa jest jego wartość, tym mniejszą moc bierną pobiera zasilacz.

Zniekształcenia prądu wejściowego - THD Iwe
Wysoki współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie wejściowym może być przyczyną odkształceń napięcia zasilającego. Im mniej stabilne źródło napięcia, tym większe odkształcenia. Nieodpowiedni kształt napięcia zasilającego może powodować przejście UPS w tryb pracy bateryjnej. Przy współpracy zasilacza UPS z agregatem prądotwórczym należy stosować odpowiednie przewymiarowanie mocy agregatu do mocy UPS, w zależności od wartości tego współczynnika.

Przeciążalność
Przeciążalność określa zdolność wygenerowania przez zasilacz UPS odpowiednio większej mocy (prądu) w stosunku do wartości znamionowej przez określony czas. Przeciążenia mogą wystąpić w przypadku odległych zwarć, załączania odbiorników o dużym prądzie rozruchowym itd. Dopuszczalna wartość przeciążenia wyjścia UPS i czas jego trwania to najczęściej charakterystyka temperaturowa falownika. Przy jej przekroczeniu UPS przechodzi w tryb obejścia (by-pass).

Współczynnik szczytu - "crest factor"
Współczynnik szczytu to stosunek wartości maksymalnej prądu wyjściowego do jego wartości skutecznej. Współczynnik ten wyznacza zdolność UPS do zasilania odbiorników nieliniowych (zasilacze impulsowe itp.). Przy zbyt niskiej wartości tego współczynnika mogą wystąpić odkształcenia napięcia wyjściowego UPS.

Miękki start - "soft start"
Układ miękkiego startu jest właściwie niezbędny dla zapewnienia prawidłowej współpracy zasilacza UPS z agregatem prądotwórczym. Stopniowe narastanie prądu wejściowego UPS w czasie kilku ... kilkunastu sekund nie powoduje zbyt dużych wahań prędkości obrotowej agregatu i tym samym gwarantuje utrzymanie częstotliwości napięcia zasilającego w zakresie tolerowanym przez UPS.

Sprawność
Sprawność zasilacza UPS jest niezwykle istotna z punktu oszczędności i kosztów eksploatacji. Im wyższa sprawność tym mniejsze straty ciepła emitowane do otoczenia, mniejsza moc systemu klimatyzacji (wentylacji) i mniejsze koszty jego eksploatacji.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Czas podtrzymania
Czas podtrzymania zależy w zdecydowanym stopniu od zastosowanego zestawu baterii. Na czas podtrzymania wpływa także sprawność zasilacza UPS (straty cieplne falownika). Czas podtrzymania podawany jest dla obciążenia znamionowego (decyduje moc czynna wyrażona w W, kW lub MW).